ta  e 

連桿 504028545

  

適用品牌

 • 依維柯

適用車型

汽車品牌車型發動機 排量功率類型年份參數
依維柯
依維柯 歐洲之星卡車 1993/01-2002/02
歐洲之星卡車 LD 260 E 48 Y/PSF3BE0681E   128803536Platform / Chassis 1993-2002
歐洲之星卡車 LD 440 E 48 T/PF3BE0681E   128803536Truck Tractor 2001-2002
依維柯 艾烏羅特拉克卡車 1993/01-2004/11
艾烏羅特拉克卡車 MP 190 E 38 W CursorF3BE0681G   128802806Dump Truck 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 190 E 38 W CursorF3BE0681G   128802806Platform / Chassis 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 190 E 44 W CursorF3BE0681C   128803246Platform / Chassis 2000-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 190 E 44 W CursorF3BE0681C   128803246Dump Truck 2000-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 260 E 38 H CursorF3BE0681G   128802806Dump Truck 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 260 E 38 H CursorF3BE0681G   128802806Platform / Chassis 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 260 E 38 W CursorF3BE0681G   128802806Dump Truck 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 260 E 38 W CursorF3BE0681G   128802806Platform / Chassis 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 260 E 44 H CursorF3BE0681C   128803246Platform / Chassis 2000-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 260 E 44 H CursorF3BE0681C   128803246Dump Truck 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 260 E 44 W CursorF3BE0681C   128803246Dump Truck 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 260 E 44 W CursorF3BE0681C   128803246Platform / Chassis 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 340 E 38 H CursorF3BE0681G   128802806Dump Truck 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 340 E 38 H CursorF3BE0681G   128802806Platform / Chassis 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 340 E 38 HB CursorF3BE0681G   128802806Concrete Mixer 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 340 E 44 H CursorF3BE0681C   128803246Platform / Chassis 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 340 E 44 H CursorF3BE0681C   128803246Dump Truck 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 340 E 44 HB CursorF3BE0681C   128803246Concrete Mixer 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 380 E 38 H CursorF3BE0681G   128802806Dump Truck 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 380 E 38 H CursorF3BE0681G   128802806Platform / Chassis 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 380 E 38 HB CursorF3BE0681G   128802806Concrete Mixer 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 380 E 38 W CursorF3BE0681G   128802806Dump Truck 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 380 E 38 W CursorF3BE0681G   128802806Platform / Chassis 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 380 E 44 H CursorF3BE0681C   128803246Dump Truck 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 380 E 44 H CursorF3BE0681C   128803246Platform / Chassis 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 380 E 44 HB CursorF3BE0681C   128803246Concrete Mixer 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 380 E 44 W CursorF3BE0681C   128803246Platform / Chassis 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 380 E 44 W CursorF3BE0681C   128803246Dump Truck 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 410 E 38 H CursorF3BE0681G   128802806Dump Truck 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 410 E 38 H CursorF3BE0681G   128802806Platform / Chassis 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 410 E 38 HB CursorF3BE0681G   128802806Concrete Mixer 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 410 E 44 H CursorF3BE0681C   128803246Platform / Chassis 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 410 E 44 H CursorF3BE0681C   128803246Dump Truck 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 410 E 44 HB CursorF3BE0681C   128803246Concrete Mixer 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 440 E 38 HT CursorF3BE0681G   128802796Truck Tractor 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 440 E 44 HT CursorF3BE0681C   128803246Truck Tractor 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 720 E 38 HT CursorF3BE0681G   128802796Truck Tractor 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 720 E 44 HT CursorF3BE0681C   128803246Truck Tractor 2001-2004
艾烏羅特拉克卡車 MP 720 E 48 HT CursorF3BE0681E   128803546Truck Tractor 2001-2004
依維柯 斯特拉里斯卡車 2002/02-
斯特拉里斯卡車 450S38 TF3BE0681G   12880278Truck Tractor 2005-
斯特拉里斯卡車 490S38 TF3BE0681G   12880278Truck Tractor 2007-
斯特拉里斯卡車 490S40 TF3BE3681D   12882302Truck Tractor 2012-
斯特拉里斯卡車 570S38 TF3BE0681G   12880278Truck Tractor 2005-
斯特拉里斯卡車 570S38 TF3BE0681G   12880278Truck Tractor 2005-2012
斯特拉里斯卡車 600S40 TF3BE3681D   12882302Truck Tractor 2012-
斯特拉里斯卡車 800S46 TZF3BE3681F   12882353Truck Tractor 2005-
斯特拉里斯卡車 AD 320S36F3BE0681J   128822656Platform / Chassis 2007-
斯特拉里斯卡車 AS 190S48F3BE0681E   128803536Platform / Chassis 2002-
斯特拉里斯卡車 AS 260S48F3BE0681E   128803536Platform / Chassis 2002-
斯特拉里斯卡車 AS 260S48, AT260S48F3BE0681E   128803536Platform / Chassis 2002-
斯特拉里斯卡車 AS 260S54F3BE0681A   128803976Platform / Chassis 2002-
斯特拉里斯卡車 AS 260S54F3BE0681A   128803976Platform / Chassis 2002-
斯特拉里斯卡車 AS 260S54F3BE0681A   128803976Platform / Chassis 2002-
斯特拉里斯卡車 AS 440S48F3BE0681E   128803536Truck Tractor 2002-
斯特拉里斯卡車 AS 440S48F3BE0681E   128803536Truck Tractor 2002-
斯特拉里斯卡車 AS 440S48F3BE0681E   128803536Truck Tractor 2002-
斯特拉里斯卡車 AS 440S48F3BE0681E   128803536Truck Tractor 2002-
斯特拉里斯卡車 AS 440S54F3BE0681A   128803976Truck Tractor 2002-
斯特拉里斯卡車 AS 440S54F3BE0681A   128803976Truck Tractor 2002-
斯特拉里斯卡車 AS 440S54F3BE0681A   128803976Truck Tractor 2002-
斯特拉里斯卡車 AS 440S54, ES 440S54F3BE0681A   128803976Truck Tractor 2002-
斯特拉里斯卡車 ES 440S48F3BE0681E   128803536Truck Tractor 2004-
斯特拉里斯卡車 ES 440S54F3BE0681A   128803976Platform / Chassis 2004-
依維柯 特拉克卡車 2004/09-
特拉克卡車 AD 190T38 W, AT 190T38 WF3BE0681G   128802806Dump Truck 2004-
特拉克卡車 AD 190T38, AT 190T38F3BE0681G   128802806Dump Truck 2004-
特拉克卡車 AD 190T38, AT 190T38F3BE0681G   128802806Platform / Chassis 2004-
特拉克卡車 AD 190T41 W, AT 190T41 WF3BE3681D   128823026Platform / Chassis 2006-
特拉克卡車 AD 190T41, AT 190T41F3BE3681D   128823026Platform / Chassis 2006-
特拉克卡車 AD 190T44 W, AD 190T45 W, AT 190T44 W, AD 190T45WF3BE0681C   128803246Dump Truck 2004-
特拉克卡車 AD 190T44 W, AT 190T44 W, AD 190T45W, AT 190T45WF3BE3681C   128803246Platform / Chassis 2005-
特拉克卡車 AD 190T44, AD 190T45, AT 190T44, AT 190T45F3BE0681C   128803246Dump Truck 2004-
特拉克卡車 AD 260T38 , AT 260T38F3BE0681G   128802806Dump Truck 2004-
特拉克卡車 AD 260T38 BF3BE0681G   128802806Concrete Mixer 2005-
特拉克卡車 AD 260T38 W, AT 260T38 WF3BE0681G   128802806Platform / Chassis 2005-
特拉克卡車 AD 260T38, AD 260T38 /P, AT 260T38F3BE0681G   128802806Platform / Chassis 2005-
特拉克卡車 AD 260T41 W, AD 380T41 W, AT 260T41 W, AT 380T41 WF3BE3681D   128823026Platform / Chassis 2006-
特拉克卡車 AD 260T41, AD 380T41, AT 260T41, AT 380T41F3BE3681D   128823026Platform / Chassis 2006-
特拉克卡車 AD 260T44 W, AT 260T44 WF3BE0681C   128803246Platform / Chassis 2005-
特拉克卡車 AD 260T44, AD 260T44 /P, AT 260T44F3BE0681C   128803246Platform / Chassis 2005-
特拉克卡車 AD 260T45 W, AD 380T45 W, AT 260T45 W, AT 380T45 WF3BE3681C   128803326Platform / Chassis 2006-
特拉克卡車 AD 260T45, AD 380T45, AT 260T45, AT 380T45F3BE3681C   128803326Platform / Chassis 2006-
特拉克卡車 AD 260T48, AT 260T48F3BE0681E   128803536Platform / Chassis 2005-
特拉克卡車 AD 260T50, AD 380T50, AT 260T50, AT 380T50F3BE3681B   128823686Platform / Chassis 2006-
特拉克卡車 AD 340T38 B, AT 34T38 BF3BE0681G   128802806Concrete Mixer 2005-
特拉克卡車 AD 340T41, AT 340T41F3BE3681D   128823026Platform / Chassis 2006-
特拉克卡車 AD 340T44 B, AT 340T44 BF3BE0681C   128803246Concrete Mixer 2005-
特拉克卡車 AD 340T44, AT 340T44F3BE0681C   128803246Platform / Chassis 2005-
特拉克卡車 AD 340T45, AD 340T45 /P, AT 340T45, AT 34T45 /PF3BE3681C   128823326Platform / Chassis 2006-
特拉克卡車 AD 340T45, AT 340T45F3BE3681C   128803326Platform / Chassis 2006-
特拉克卡車 AD 340T50, AT 340T50F3BE3681B   128803686Platform / Chassis 2006-
特拉克卡車 AD 380T38 BF3BE0681G   128802806Concrete Mixer 2005-
特拉克卡車 AD 380T38 W, AT 380T38 WF3BE0681G   128802806Platform / Chassis 2005-
特拉克卡車 AD 380T38, AT 380T38F3BE0681G   12880280Platform / Chassis 2004-2012
特拉克卡車 AD 380T38, AT 380T38F3BE0681G   128802806Platform / Chassis 2005-
特拉克卡車 AD 380T44 BF3BE0681C   128803246Concrete Mixer 2005-
特拉克卡車 AD 380T44 W, AT 380T44 WF3BE0681C   128803246Platform / Chassis 2005-
特拉克卡車 AD 380T44, AT 380T44F3BE0681C   128803246Platform / Chassis 2005-
特拉克卡車 AD 380T48, AD 380T48F3BE0681E   128803536Platform / Chassis 2005-
特拉克卡車 AD 380T50, AT 380T50F3BE3681B   128823686Platform / Chassis 2007-
特拉克卡車 AD 400T38 T, AT 400T38 TF3BE0681G   128802806Truck Tractor 2005-
特拉克卡車 AD 400T38 WT, AT 400T38 WTF3BE0681G   128802806Truck Tractor 2005-
特拉克卡車 AD 400T41 T, AT 400T41 TF3BE3681D   128823026Truck Tractor 2006-
特拉克卡車 AD 400T41 WT, AT 400T41 WTF3BE3681D   128823026Truck Tractor 2006-
特拉克卡車 AD 400T44 T, AT 400T44 TF3BE0681C   128803246Truck Tractor 2005-
特拉克卡車 AD 400T44 WT, AT 400T44 WTF3BE0681C   128803246Truck Tractor 2005-
特拉克卡車 AD 400T45 T, AT 400T45 TF3BE3681C   128823316Truck Tractor 2006-
特拉克卡車 AD 400T45 WT, AT 400T45 WTF3BE3681C   128803326Truck Tractor 2006-
特拉克卡車 AD 400T50 T, AT 400T50 TF3BE3681B   128823686Truck Tractor 2006-
特拉克卡車 AD 410T38F3BE0681G   128802806Platform / Chassis 2005-
特拉克卡車 AD 410T38 B, AT 410T38 BF3BE0681G   128802806Concrete Mixer 2005-
特拉克卡車 AD 410T38 HF3BE0681G   128802806Platform / Chassis 2005-
特拉克卡車 AD 410T41, AT 410T41F3BE3681D   128823026Platform / Chassis 2006-
特拉克卡車 AD 410T41, AT 410T41F3B3681D   128823016Platform / Chassis 2006-
特拉克卡車 AD 410T44 B, AT 410T44 BF3BE0681C   128803246Concrete Mixer 2005-
特拉克卡車 AD 410T44 W , AT 410T44 WF3BE0681C   128803246Platform / Chassis 2005-
特拉克卡車 AD 410T44, AT 410T44F3BE0681C   128803246Platform / Chassis 2005-
特拉克卡車 AD 410T44, AT410T44F3BE0681C   12880324Platform / Chassis 2005-
特拉克卡車 AD 410T45 WF3BE3681C   128803326Platform / Chassis 2006-
特拉克卡車 AD 410T45, AT 410T45F3BE3681C   128803326Platform / Chassis 2006-
特拉克卡車 AD 410T48 B, AT 410T48 BF3BE0681E   128803536Concrete Mixer 2005-
特拉克卡車 AD 410T48, AT 410T48F3BE0681E   12880353Platform / Chassis 2005-
特拉克卡車 AD 410T48, AT 410T48F3BE0681E   128803536Platform / Chassis 2005-
特拉克卡車 AD 410T50, AT 410T50F3BE3681B   128803686Platform / Chassis 2006-
特拉克卡車 AD 410T50, AT 410T50F3BE0681B   128823686Platform / Chassis 2006-
特拉克卡車 AD 440T38 T, AT 440T38 TF3BE0681G   128802806Truck Tractor 2005-
特拉克卡車 AD 440T41 T, AT 440T41 TF3BE3681D   128823026Truck Tractor 2006-
特拉克卡車 AD 440T44 BF3BE0681C   128803246Concrete Mixer 2005-
特拉克卡車 AD 440T44 T, AT 440T44TF3BE0681C   128803246Truck Tractor 2005-
特拉克卡車 AD 440T45 T, AT 440T45 TF3BE3681C   128823316Truck Tractor 2006-
特拉克卡車 AD 440T50 T, AT 440T50 TF3BE3681B   128823686Truck Tractor 2006-
特拉克卡車 AD 720T38 T, AT 720T38 TF3BE0681G   128802806Truck Tractor 2005-
特拉克卡車 AD 720T38 WT, AT 720T38 WTF3BE0681G   128802806Truck Tractor 2005-
特拉克卡車 AD 720T41 T, AT 720T41 TF3BE3681D   128823026Truck Tractor 2006-
特拉克卡車 AD 720T41 WT, AT 720T41 WTF3BE3681D   128823026Truck Tractor 2006-
特拉克卡車 AD 720T44 T, AT 720T44 TF3BE0681C   128803246Truck Tractor 2005-
特拉克卡車 AD 720T44 WT, AT 720T44 WTF3BE0681C   128803246Truck Tractor 2005-
特拉克卡車 AD 720T45 T, AT 720T45 TF3BE3681C   128803316Truck Tractor 2006-
特拉克卡車 AD 720T45 WT, AT 720T45 WTF3BE3681C   128823316Truck Tractor 2006-
特拉克卡車 AD 720T48 T, AT 720T48 TF3BE0681E   128803536Truck Tractor 2005-
特拉克卡車 AD 720T50 T, AT 720T50 T, AT 720T50 TP, AT 720T50 HTF3BE3681B   128823686Truck Tractor 2006-
特拉克卡車 AD 740T44T, AT 740T44TF3BE0681C   12880324Truck Tractor 2005-
特拉克卡車 AD 740T48T, AT 740/48TF3BE0681E   12880353Truck Tractor 2005-
特拉克卡車 AT 340T38F3BE0681G   128802806Platform / Chassis 2005-
特拉克卡車 AT 340T38 WF3BE0681G   128802806Platform / Chassis 2005-
特拉克卡車 AT 410T54 TF3BE0681A   128803976Truck Tractor 2005-

適用發動機

 • 依維柯 F3B3681D
 • 依維柯 F3BE0681A
 • 依維柯 F3BE0681B
 • 依維柯 F3BE0681C
 • 依維柯 F3BE0681E
 • 依維柯 F3BE0681G
 • 依維柯 F3BE0681J
 • 依維柯 F3BE3681B
 • 依維柯 F3BE3681C
 • 依維柯 F3BE3681D
 • 依維柯 F3BE3681F

參考號

廠商 號碼 號碼
ET ENGINETEAM OM00** OM00**
廠商 號碼 號碼
OE 5040285** 5040285**
關閉
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/參數

    標注名稱尺寸范圍單位
        

    聯系客服

    客服電話:020-36390347
    制服诱惑-日本极度色诱-日本极度色诱视频